Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fire-art zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden) van toepassing. Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat u de toepassing van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring van Fire-art worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Fire-art worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ons ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Prijzen en betalingen De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De bestelling van de afnemer wordt afgeleverd nadat de betaling bij Fire-art binnen is. Indien de afnemer de producten zelf afhaalt bij Fire-art kan contant worden betaald. Producten worden ten alle tijden pas door Fire-art uitgeleverd nadat het volledige factuurbedrag is voldaan. Betalingen dienen vooraf te geschieden tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien de betaling niet binnen de afgesproken termijn is ontvangen volgt er een betalingsherinnering. Indien hier niet tijdig op wordt gereageerd wordt de betaling ter incasso uit handen gegeven. Alle bijkomende kosten hiervan zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en wij behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Fire-art. Fire-art is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet door Fire-art wordt geaccepteerd zal Fire-art dit binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling meedelen.

Artikel 4. Levering De door Fire-art opgegeven levertijden zijn steeds bij benadering. Fire-art is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd en overschrijding van enige levertermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, hebben zowel de afnemer als Fire-art het recht  om de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden waarbij beide partijen ontheven zijn van de verplichtingen jegens elkaar rondom dit deel van de bestelling. .Eventueel reeds verrichte betalingen door de afnemer zullen worden gerestitueerd door Fire-art.  De levertijd gaat in op het moment dat de bestelling door Fire-art is ontvangen en tevens alle voor de uitvoering of oplevering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van Fire-art. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de goederen gereed zijn voor verzending aan de afnemer. Fire-art is gerechtigd om de aflevering van de goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering komen voor rekening van Fire-art. Indien de afnemer na het aangaan van deze overeenkomst deze overeenkomst ongedaan dan is de afnemer verantwoordelijk voor alle door Fire-art gemaakte kosten omtrent de order. Hieronder vallen alle administratieve kosten, douanekosten, transportkosten,  als mede mogelijke andere kosten die het verwerken van deze order met zich mee hebben gebracht. De goederen die bij Fire-art besteld worden, worden speciaal per afnemer besteld en in deze hoeveelheid geleverd en kunnen derhalve niet geretourneerd worden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de afnemer al hetgeen hij  op grond van enige overeenkomst aan Fire-art verschuldigd is heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de afnemer over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de afnemer Fire-art hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte te stellen via info@fire-art.eu Dit dient binnen zeven dagen na aflevering van de goederen, althans  nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was te geschieden. Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product hersteld of vervangen wordt. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan de afnemer te wijten is of anderszins voor rekening en risico van de afnemer  is, zal Fire-art in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor rekening van de afnemer laten herstellen/vervangen. Verzendkosten komen hierbij voor rekening van de afnemer. Op de door Fire-art  geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt van 5 jaar.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Fire-art  geleverde goederen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 Artikel 8. Bestellingen/communicatie Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de afnemer en Fire-art , dan wel tussen Fire-art en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de afnemer en Fire-art, is Fire-art niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Fire-art.

Artikel 9. Persoonsgegevens De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.. Alle persoons- of bedrijfsgegevens via Fire-art verkregen worden uitsluitend door ons gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals facturen en nieuwsbrieven. Geen van deze gegevens zal worden overhandigd of verkocht aan derden die niet gelieerd zijn aan Fire-art.

Artikel 10. Overmacht Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fire-art ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de afnemer op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen aan de afnemer en zulks zonder dat Fire-art gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Fire-art kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen Indien de afnemer aan Fire-art schriftelijk opgave doet van een adres, is Fire-art gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de afnemer aan Fire-art schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de afnemer dienen te worden gezonden. Wanneer door Fire-art gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Fire-art deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fire-art in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fire-art vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Fire-art is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) van de afnemer gebruik te maken van derden. Producten kunnen afwijken van de afbeeldingen en/of omschrijvingen getoond en vermeldt op de site www.fire-art.eu Voor deze afwijkingen is Fire-art niet aansprakelijk.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland